​Thiết kế sự kiện, POSM, OOH

  • Standee / Backdrop

  • Hanger / Tentcard

  • Cổng chào

  • Bảng hiệu, bảng chỉ dẫn

  • Túi giấy / Voucher

  • Billboard